Historie

Z historie klubu filatelistů v Turnově

Sběratel poštovních známek štábní kapitán Antonín Rakouš nechal počátkem února 1929 uveřejnit v Pojizerských listech zprávu vyzývající filatelisty z Turnova a okolí ke schůzce v hotelu U Svobodů. Na schůzku přišlo 14 sběratelů a bylo rozhodnuto založit sběratelský spolek s názvem „Klub českých filatelistů v Turnově“. Přípisem zemského úřadu ze dne 18. května 1929 bylo ustavení klubu povoleno. Prvním předsedou byl zvolen A. Rakouš, prvním jednatelem A. Staněk (pošt. úředník) a prvním pokladníkem A. Karč (ředitel Šperkařské školy v Turnově). Koncem roku 1929 měl klub 28 členů.

Na druhé valné hromadě v lednu 1930 bylo usneseno požádat ministerstvo pošt, aby byla vydána známka s námětem Českého ráje. Po opakované žádosti spolu s Klubem českých turistů byla v roce 1936 vydána série deseti známek, které navrhl Karel Vik (malíř, přední český grafik a člen našeho klubu), jednou ze známek je Český ráj s motivem Hrubé skály a Trosek. V roce 1935 klub vstoupil jako jeden z prvních do tehdy tvořící se organizace – Ústředí českých filatelistických spolků v Praze. Klub měl v té době 40 členů, schůzky se konaly první a třetí středu v měsíci v hotelu Modrá hvězda, nově byla zavedena novinková služba, klub odebíral 3 filatelistické časopisy a vlastnil domácí i zahraniční katalogy.

Známka K. Vika – Český ráj

Po obsazení Československa v roce 1939 museli klub opustit všichni členové židovské národnosti. Přes tuto, pro Československo tragickou dobu, byla činnost klubu na velmi dobré úrovni. Ve dnech 5.-12. října 1941 pořádal klub I.výstavu poštovních známek v Turnově. Výstava se uskutečnila v sále Střelnice a byla uspořádána ke 100. výročí vzniku první pošt. známky světa Penny black v roce 1840. Výstava měla velký ohlas, byly vydány obálky a dopisnice s původním dřevorytem K. Vika, také oficiální příležitostní razítko a katalog.

Obálka z první výstavy poštovních známek v Turnově

Osvobození v květnu 1945 se promítlo také v turnovském klubu, nastaly velké změny v členské základně, mnoho členů odešlo z Turnova nejen do pohraničí, ale i do jiných měst osvobozeného Československa. Po únoru 1948, stejně jako v ostatních spolcích, končí spolkový charakter zájmové činnosti založený na soukromé zálibě sběratele. Dochází k zásahům státní komunistické moci proti činnosti mnoha členů klubu. Klub českých filatelistů v Turnově byl donucen ukončit svoji činnost dne 16. května 1951.

Po společenském kolapsu padesátých let, kdy náš klub přešel jako filatelistický kroužek ZV ROH Gottwaldovy nemocnice v Turnově a vznikly další kroužky v Jutě, na poště a jinde, však mnoho členů přestalo známky sbírat. V polovině šedesátých let již bylo vidět, že zavedený systém v kroužcích ROH je nefunkční a nakonec KSČ rozhodla o založení Svazu čs. filatelistů, který byl členem Národní fronty. Dochází ke sloučení dosavadních kroužků a 30. března 1965 je ustaven „Klub filatelistů Český ráj v Turnově“. Nový klub měl při svém sjednocení 106 členů. Díky snaze několika opravdových filatelistů došlo k vylepšení filatelistické odbornosti a spolkové činnosti klubu. V roce 1972 u příležitosti oslav 700. let města Turnova byla vydána obálka a příležitostní razítko se znakem města.

Do 70tých let klubové historie spadají dvě události dokumentující absurditu doby. Následující větu přepisuji z dobové kroniky roku 1973: „Klidná hladina klubu byla v měsíci listopadu rozvířena zprávou o sebevraždě jejího dlouholetého a oblíbeného jednatele, učitele Václava Štrincla.“ K této osobní tragédii ho dohnal nátlak STB, kvůli výměně pošt. známek s přáteli z ciziny. Druhý příběh již v kronice zaznamenán nebyl, není ani tak vážný, jako spíše poučný. V roce 1977 musel na žádost KSČ odstoupit předseda klubu Josef Novotný, který tuto funkci vykonával v letech 1969-77 a byl po dlouhou dobu hlavním organizátorem klubové činnosti.

V roce 1979 uspořádal KF Turnov k 50. výročí založení klubu v pořadí druhou výstavu pošt. známek. Oblastní výstava se konala v prostorách SZŠ a muzea ve dnech 16.-24. června. Bylo vystaveno 25 exponátů dospělých a 30 exponátů mládeže. Z turnovských filatelistů vystavovali kolegové J. Egrt, V. Feštr, V. Hartman, J. Mojsl, B. Šorejs a J. Vaic. Jednalo se doposud o největší a velmi úspěšnou akci klubu umocněnou vydáním katalogu, pohlednic s logem výstavy a besedou s rytcem J. Herčíkem.

Od roku 1969 dochází k pokusům oživit mládežnickou filatelii a to jak v Turnově učitelem Petrem Reinišem, tak i na Všeni Janem Egrtem. Práce v kroužku na Všeni úspěšně pokračovala, v Turnově, však po 3 letech končí. V roce 1974 obnovuje činnost KMF Turnov Jaroslav Mojsl st., který kroužek mladých filatelistů vedl přes 35 let. KMF Všeň v roce 1987 svoji činnost ukončil pro malý zájem dětí. Oba kluby byly v minulosti chloubou regionální filatelie, v květnu 1981 uspořádal KMF v hotelu Modrá hvězda výstavu pošt. známek mladých filatelistů. Dlouholetá činnost KMF Turnov přinesla úspěchy v tvorbě nových sbírek a exponátů. Kvalita exponátů byla oceněna na mnohých výstavách u nás i v zahraničí. V roce 2000 dostal Radek Černý se svým exponátem o vlakových poštách pozvánku na prestižní světovou výstavu pošt. známek v Londýně – The stamp show 2000, kde získal stříbrnou medaili.

Foto medaile Radka Černého z Londýna

Na světové výstavě Praga 2008 získal Antonín Mojsl zlatou medaili v salonu mládeže za exponát Velká Británie 1814-1901.

Začátkem nového tisíciletí vznikly nové sbírky především Radka a Jiřího Černých, kteří se věnují dříve často neviděným teritoriím – Osmanské říši, známkám a kolkům indických států, Jemenu atd., ze kterých vytvořili originální a zajímavé exponáty. Členové klubu uspořádali v roce 2002 ve Žluté ponorce výstavu známek a pohlednic, které se během času staly populárním sběratelským zájmem. Na této výstavě byla k vidění sbírka pohledů Jana Egrta, která svým uspořádáním a ručně psaným písmem patřila k nezapomenutelným. Klub spolupracuje s kolegy z Rovenska, pořádá čtyřikrát do roka burzu sběratelů, připravil několik křtů v Turnově nově vytvořených pošt. známek a stále má asi 30 členů. Další propagační výstavy se podařilo uskutečnit v turnovském muzeu v letech 2009-2013, ale to už je vlastně současnost a ne historie. A tak to asi má být.

V lednu 1999 Jaroslav Mojsl st.

V květnu 2015 Jaroslav Mojsl ml.